Home

Het doel van deze site is om Gods Woord in het licht te stellen. We willen trachten uit te leggen, wat de “Bediening van het Geheimenis” inhoudt, dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God, de Schepper van alle dingen. (Efeze 3:9)

“Waardig Wandelen” is een Bijbelstudie-website. De Bijbelstudies geven vaak een andere vernieuwende kijk op Gods Woord. Steeds willen we trachten rechte voren te trekken bij de uitleg van Gods Woord.

Deze site is volledig onafhankelijk, en de enige basis van de bijbelstudies is Gods onfeilbaar Woord.

Het betreft de bovenhemelse roeping van Christus en Zijn gemeente. Deze boodschap van Paulus, bestemd voor gelovigen in deze tijd, werd door de officiële kerken afgewezen. Kerkleer, traditie, dogma’s en leringen van mensen zijn er voor in de plaats gekomen.

Wij proberen deze vergeten boodschap uit Gods Woord, die de apostel Paulus in zijn laatste brieven mocht verkondigen, weer onder de aandacht te brengen.

“Maak er ernst mede u wèl beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid.” (2 Tim 2:15)